Huurvoorwaarden

Bij het reserveren van een hottub bij Wellness on Tour hechten we veel waarde aan transparantie, daarom vinden we het belangrijk om je op de hoogte te stellen van onze huurvoorwaarden. Wanneer je een reserving plaatst dien je deze huurvoorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben. Als blijk van onze zorg voor jouw tevredenheid, ontvang je tevens een kopie van de huurvoorwaarden in de bevestigingsmail na je bestelling. 

Voorafgaandelijk

A
a) Deze overeenkomst komt tot stand op digitale wijze via de website van de verhuurder.
b) De huurder heeft onder volle goedkeuring via deze website reeds volgende stappen ondernomen om tot huidige overeenkomst te komen:

  • aanduiding van de datum/data waarop huidige overeenkomst van toepassing is
  • zijn identiteit én welke goederen de huurder juist wil huren
  • de prijszetting van de goederen én in concreto de te betalen prijs op basis van de gekozen goederen om te huren.

c) De nog te ondernemen stappen:

  • na de stappen onder b) neemt de huurder kennis van het onderstaande, waarmee de huurder zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart
  • tot slot de betaling (inclusief een waarborg) binnen de 24 uur: pas na deze stap komt huidige overeenkomst definitief tot stand.

B.
Voor zover van toepassing, primeert de inhoud van huidige overeenkomst sowieso boven onze algemene verkoopsvoorwaarden, zeker wanneer er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen beiden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De verhuurder geeft in huur aan de huurder: een zeskantige hottub (1,8 m.) gestookt op hout, inclusief hout evenwel zonder water.
1.2. De voorwaarden overeenkomstig huidige overeenkomst zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen de verhuurder en de huurder.

Artikel 2 Duurtijd

De duurtijd van deze overeenkomst is reeds aangeduid door de huurder via de voorgaande stap(pen) (zie hierboven onder voorafgaandelijk).

Artikel 3 Offertes

Voor zover er offertes gevraagd worden buiten de hierboven aangehaalde procedure (zie voorafgaandelijk), zijn volgende voorwaarden van toepassing:
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder niet.
3.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende 2 weken.

Artikel 4 Annulering huurovereenkomst

4.1 De huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren tot 72 uur voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen.
4.2 Indien de huurder in strijdt handelt met artikel 4.1 uit deze overeenkomst zal door de verhuurder een schadevergoeding in rekening worden gebracht van 75% van de totale waarde van de huurovereenkomst.
4.3 Van lid 4.2 kan enkel worden afgeweken indien duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van huurder. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 5 Transport

5.a) Het brengen door de verhuurder voor het gebruik:

5.a.1 Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
5.a.2 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg-en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
5.a.3 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het materieel. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen.
5.a.4 De geleverde goederen zullen bij overdracht aan de huurder beschreven worden met het oog op het eventueel vaststellen van beschadigingen.
Voor zover er geen beschrijving opgesteld wordt, aanvaardt de huurder dat hij de geleverde goederen in goede staat heeft ontvangen.
5.a.5 Teneinde het transport te kunnen voleindigen, dient de huurder te zorgen voor een parkeerplaats van 12 m x 2,5 m voor de deur. De huurder zal dan ook zorgen voor een rechtmatige parkeerverbod via de bevoegde overheid.
5.a.6. Indien de huurder hieraan niet voldoet, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de levering op te schorten, dan wel te annuleren, onverminderd de kosten die daarmee gepaard gaan, die ten laste van de huurder vallen.

5.b) Het ophalen door de verhuurder na gebruik:
5.b.1 De verhuurder haalt de gehuurde goederen op bij het einde van de huurperiode.
5.b.2 Indien de huurder het gehuurde - om welke reden dan ook - niet ter beschikking stelt van de verhuurder bij de ophaling, dan wel laattijdig, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van de verhuurder te vergoeden, waaronder o.a. de kosten van het inhuren van vervangende zaken, de gederfde winst, enz. uit te drukken in de kostprijs van extra huurdagen tot het gehuurde is kunnen afgehaald worden door de verhuurder.
5.b.3 Indien de huurder het gehuurde niet kan terug ter beschikking stellen van de huurder omwille van éénder welke reden (zoals o.a. volledige dan gedeeltelijke vernieling, schade aan het gehuurde, enz.) zullen de bepalingen onder art. 8 gelden.

Artikel 6 Plaatsing

6.1 De huurder dient een doorgang te voorzien van minstens 2,5 m. hoogte én met een breedte van 1,5 m.
6.2 De huurder zorgt voor een vlakke harde ondergrond op het gelijkvloerse (tuin of terras), rekening houdende met het feit dat het gehuurde, gevuld met water ca. 2.000 kg. weegt.
6.3 Indien de verhuurder de visu vaststelt dat de ondergrond niet voldoet zal er niet geplaatst worden, onverminderd het feit dat de huurder de voorziene contractsprijs niet zal kunnen terugkrijgen.
6.4 M.b.t. dit alles zal de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid dragen, mocht er naderhand toch een beschadiging van de ondergrond zich voordoen, onder welke vorm ook.

Artikel 7 Gebruiksvoorwaarden huurder

7.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiksvoorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
7.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder, onverminderd de toepassing van art. 8.
7.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode.
7.4 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven op de huurovereenkomst en eindigt pas na terug ontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.
7.5 Het is de huurder verboden:

  • wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren: Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de huurprijs worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade
  • om op gelijk welke moment dan ook de gehuurde goederen te verplaatsen zonder daarvoor toestemming te krijgen van de verhuurder
  • te springen of duiken in de hottub alsook huisdieren toe te laten tot de hottub
  • om de gehuurde goederen verder te verhuren of geldelijk uit te baten
  • om bij onweer de gehuurde goederen van elektriciteit te voorzien

7.6 De huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout. Het verbranden van minderwaardig hout of materialen is verboden. Het vuur mag uitsluitend aangestoken worden met de meegeleverde aanmaakblokjes.
7.7 De huurder verklaart de nodige veiligheidsvoorschriften te zullen naleven. Schade veroorzaakt door een ongeluk of onjuist gebruik zijn voor rekening van de huurder.
7.8 Het gebruik van de hottub is op eigen risico. Gezondheidsproblemen dient u vooraf te laten vaststellen door een arts
7.9 Kinderen zullen geacht worden steeds vergezeld te zijn geweest van een volwassene, zodanig dat de verhuurder hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van verkeerd gebruik, beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode.
Alle schade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de volledige huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking/gebruik door de huurder, behoudens tegenbewijs, te leveren door de huurder.
Daaronder wordt evenwel niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode. Ook sporen van eten, drank, kauwgom, kaarsen, rook- of schroeivlekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor reiniging wordt een forfait aangerekend van €25, aftrekbaar van de waarborg. 
8.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. De eventuele schade wordt verrekend met de waarborg of er wordt een berekening gedaan van een schadevergoeding.
8.3 Indien de huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder vallen.
8.4 De verhuurder kan nooit én onder geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- en/of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, wanden en dergelijken, schade aan elektrische installaties.
Indien verhuurder toch aansprakelijk zou zijn voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door huurder gehuurde goederen blijven ten alle tijden eigendom van de verhuurder, ook al zijn de gehuurde goederen geïncorporeerd in een groter geheel én daardoor o.a. onroerend door bestemming zijn geworden.
9.2 Wanneer onze  relatie  in  gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen ten opzichte van zowel onze relatie als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij teruggave van de goederen verlangen zonder in rechte te moeten optreden.
9.3 De huurder vrijwaart sowieso de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
9.4 Het is de huurder verboden de gehuurde materialen te verpanden of onder te verhuren.

Artikel 10 Betaling

10.1 Alle betalingen dienen overeenkomstig de bepalingen van onze website te gebeuren, t.w. digitaal te Buggenhout in € en zonder dat enig recht op compensatie en/of korting is toegelaten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden via de wijze, aangehaald in onze website: de factuur zal overgemaakt worden aan de huurder bij levering van het gehuurde.
10.3 Bij niet-tijdige betaling zullen verdere bestellingen, leveringen opgeschort worden of de bestellingen en leveringen als verbroken of ontbonden worden beschouwd (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist), onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen.
10.4 Voor zover er toch zou geleverd worden (dan wel levering na offerte), is bij  niet-tijdige  betaling  onze  relatie  van rechtswege aan ons een rente verschuldigd van 10% per jaar vanaf de factuurdatum, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
10.5 Voor zover van toepassing, zal iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur bovendien zonder ingebrekestelling bij toepassing van art. 1146, 1147 (oud) B.W. én de Wet van 02/08/2002, onverminderd de kosten en de rente, conventioneel en forfaitair verhoogd worden met 10% van het verschuldigde bedrag bij wijze van schadevergoeding, dit tot dekking van kosten van alle aard welke werden gemaakt, op uitzondering van de gerechtskosten (inclusief R.P.V., overeenkomstig het K.B. van 26 oktober 2007, genomen aan het basistarief)  en andere kosten voorzien in deze verkoopsvoorwaarden.
10.6 Indien de verhuurder in gebreke blijft met haar betalingen, dan wel levering zijn dezelfde vergoedingen van toepassing.
10.7 Alle innings- en protestkosten komen ten laste van de huurder.
10.8 Voor zover van toepassing, is door het verlopen van de vervaldatum der factuur onze relatie zonder verdere aanmaning in gebreke bij toepassing van art. 1139 (oud) B.W.
10.9 Bij teruggave van goederen worden onze kosten en minderwaarde in rekening gebracht.

Artikel 11 GDPR

Hieromtrent wordt er verwezen naar onze “Privacy Policy”, zoals uitvoerig beschreven op onze website.
De huurder verklaart zich volledig akkoord met deze bepalingen.

Artikel 12: Bevoegde rechtbank

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde bevoegd (Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde dan wel Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Dendermonde of het Vredegerecht van Dendermonde). Betwistingen in verband met leveringen in het buitenland worden uitsluitend berecht door de hierboven limitatief opgesomde Rechtbanken.
Het Belgische Recht beheerst exclusief alle tussen onze firma en derden opgenomen verbintenissen en betwistingen.

Winkelwagen